Menu
Mikroregion Lounské Podlesí
mikroregion Lounské Podlesí

Strategie rozvoje

INTEGROVANÝ PROJEKT VENKOVSKÉHO MIKROREGIONU LOUNSKÉ PODLESÍ

STRATEGIE ROZVOJE A KATALOG PROJEKTU

Zadavatel: Mikroregion Lounské Podlesí
Zastoupený:  Zdeňkem Kutnerem – předsedou mikroregionu
Sídlo:   Domoušice 107, 439 68 Domoušice
Telefon, fax:  415 695 225
E-mail:  ou.domousice@ln.cz

zastoupený obcemi:
Brodec, Cítoliby, Domoušice, Líšťany, Pnětluky, Ročov,  Zbrašín

Zpracovatel:   Asistenční centrum při VVV MOST s r.o.
Zastoupený:  RNDr. Jaroslavem Jochmanem – ředitelem společnosti
Kontaktní osoba: Ing. František Jochman – vedoucí oddělení
Šárka Hnátková – vedoucí projektu
Sídlo:   Topolová 1234, 434 01 Most
Telefon, fax:  476 105 854, 476 706 186
E-mail:  hnatkova@asistencnicentrum.cz

Most, květen 2004

OBSAH:

1. SWOT analýza 3

2. Strategická vize – cíle a možnosti rozvoje 13

3. Katalog projektů 18

1. SWOT analýza

Analýza SWOT je jednou z technik, která umožňuje hlubší poznání problematiky, a to jak z vnitřního pohledu, ve vnitřních vazbách, tak z pohledu vnějšího, širšího prostředí. SWOT je zkratkou anglických slov Strengths (silné stránky - přednosti), Weaknesses (slabé stránky – nedostatky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).

Analýza SWOT je metoda, která slouží pro

 • shrnutí poznatků analytické části
 • zdůraznění hlavních závěrů analýzy jednotlivých oblastí
 • soustředění se nejen na slabiny „problémy k řešení“
 • hledání souvislostí
 • změnu hrozeb v příležitosti

Kroky zpracování analýzy SWOT:

1. návrh analýzy jednotlivých oblastí od zadavatele
2. oponentura a doplnění starosty
3. extrakt ze SWOT analýzy jednotlivých oblastí do sjednocujícího závěru

V kvadrantu silné stránky šlo o zachycení pozitivních jevů, které dané téma podporují, nebo jsou přímo jeho předmětem.

Kvadrant slabé stránky zachycoval negativní vnitřní podmínky rozvoje jednotlivých složek. Zejména byly postihovány deficity, či absence nezbytných zdrojů, aktivit a schopností, resp. chyby v jejich rozvoji.

Příležitosti byly chápány jako současné nebo budoucí podmínky v prostředí, tedy jevy, které mohou nastat, které je někdy nemožné ovlivňovat a které, nastanou-li budou mít pozitivní dopad na rozvoj daných složek.

Obdobně, ovšem v negativním smyslu, bylo pohlíženo na hrozby.

Daná témata, která byla podkladem pro celkové vyhodnocení, byla společně prodiskutována na společném jednání mikroregionu se zástupci jednotlivých obcí. Účastníci jednání měli možnost se k jednotlivým tématům vyjádřit, případně doplnit.

Témata SWOT analýzy

Jednotlivými probíranými tématy byly sféry, které se týkají rozvoje mikroregionu:

 • obyvatelstvo
 • cestovní ruch a rekreace
 • přírodní podmínky, krajina
 • infrastruktura
 • vybavenost obcí
 • životní prostředí
 • ekonomika mikroregionu

Vyhodnocení SWOT analýzy

V kapitole věnované obyvatelstvu mezi silné stránky patří lokalizace mikroregionu v zázemí velkých  měst, především Loun,  nadpoloviční podíl obyvatel produktivního věku a spolupráce obcí v rámci mikroregionu. Jako negativum je pociťována především nepříznivá vzdělanostní struktura, nepříznivá věková struktura v některých částech mikroregionu a poměrně silné zastoupení problémových a hůře adaptabilních skupin obyvatel. Předpokladem a příležitostí pro zlepšení situace je ve většině sídel zpracovaná  územně plánovací připravenost obcí, především s ohledem na výstavbu nových rodinných domů, k podnikatelské činnosti a vybudování biokoridoru a zachování kulturních tradic v mikroregionu. Hrozbou do budoucna je především stárnutí populace, odlivu mladých obyvatel do měst v důsledku nedostačující občanské vybavenosti, nárůst přerušených vazeb v osídlení obcí, růst kriminality související s růstem nezaměstnanosti a skupiny obyvatel, které devastují prostředí.

Za velmi podstatné ve sféře cestovní ruch a rekreace je považováno to, že mikroregion disponuje určitým potenciálem, který představuje jednotlivé přírodní a historické atraktivity a celkový harmonický ráz krajiny(Ročovský klášter, Cítolibský zámek, kostely, kapličky, chráněná přírodní krajina). Přínosem pro cestovní ruch jsou cyklostezky. Naopak nevýhodou je neexistence infrastruktury pro návštěvníky, protože mikroregion netvoří vymezený turistický region. Příležitosti pro rozvoje cestovního ruchu jsou viděny především v oblasti rozšiřování cyklostezek, ve zlepšení informovanosti turistů, v údržbě vodních ploch, toků a zeleně v okolí a v ochraně kulturních památek. Právě devastace historicky cenných památek představuje hrozbu.

Ve sféře přírodní podmínky, krajina  je za pozitivum považován zejména harmonický  a vyvážený charakter krajiny, funkční regionální ÚSES a pestré zastoupení základních stratigrafických jednotek. Naopak negativem je zemědělsky pozměněný ráz krajiny, poloha v oblasti dešťového stínu Krušných hor, změněná struktura původních lesních porostů a měkčí krajinný reliéf. Příležitosti pro zlepšení jsou spatřovány hlavně   v obnově krajiny spojené s komplexní pozemkovou úpravou, v revitalizaci vodního systému a v zázemí vhodného pro turistiku a rekreaci. Hrozbu je možno spatřovat pouze v pokračování nekoordinovaného kácení lesů, čímž by docházelo k dalšímu ohrožení původního ekosystému.

V tématu  věnovaném infrastruktuře je jako pozitivum vnímána dobrá dopravní dostupnost mikroregionu jako celku a likvidace běžného komunálního odpadu. Negativa však převažují: nízký podíl obyvatel napojených na ČOV, nevyhovující vodovodní řád, převaha chybějícího napojení na plyn a slabá dopravní obslužnost hromadnou dopravou. Hrozbou pro další rozvoj obcí je špatný stav místních komunikací a chodníků.

Pokud jde o vybavenost obcí v mikroregionu, jako příznivý fakt je vnímáno, že základní vybavenost je v každé spádové obci, další vybavenost je v dostupných střediscích. Velmi kladně je hodnocena dlouholetá tradice SDH, pořádají se sportovní akce. Naopak negativní stránkou je, že chybí kapacity pro akce kulturní a v některých obcích jsou i nedostačující prostory pro činnost OÚ. Také zaznívá potřeba rekonstrukce místního rozhlasu. Možností pro zlepšení může být především dům s pečovatelskou službou a internetové stanice v obcích. Hrozbu představuje právě nedostačující občanská vybavenost v tom, že brání přílivu  nových obyvatel. Další hrozbu představuje případné zavírání škol.
V části životní prostředí je hlavním pozitivem celkově příznivé prostředí s ohledem na kvalitu ovzduší, což se projevuje i rostoucím zájmem ze strany chatařů či chalupářů. Negativem je zejména nutnost likvidace černých skládek, chybějící kanalizace (úniky ze septiků a žump), vytápění tuhými palivy, narůstající silniční provoz v obcích. Příležitostmi pro zlepšení stavu je využívání netradičních zdrojů energie, oprava místních komunikací a pozemkové úpravy. Hrozbou pro životní prostředí je vytápění nekvalitními palivy a spalování plastů.

Ve sféře ekonomiky mikroregionu jsou pozitivem příznivé a dostatečné přírodní podmínky pro další rozvoj zemědělství, vznikající průmyslová zóna Louny – jihovýchod a menší aktivní firmy, které tvoří novou strukturu pracovních příležitostí. Negativy jsou zejména: vysoká míra nezaměstnanosti, nedostatek vhodných pracovních míst, nepříznivá profesní struktura obyvatel, nutnost dojíždění do míst s pracovními příležitostmi. Není vybudována rychlostní komunikace a nepříznivě působí klesající odbyt  chmele. Příležitostmi pro místní ekonomiku může být vybudování rychlostní komunikace, vybudování  menší průmyslové zóny, podpora malého a středního podnikání, rekvalifikace nezaměstnaných a sezónní práce pro nezaměstnané nekvalifikované občany (úklid, údržba zeleně). Hrozbou je konkurence na místním trhu práce a úpadek  zemědělství.

 • OBYVATELSTVO
 • CESTOVNÍ RUCH A REKREACE
 • PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, KRAJINA
 • INFRASTRUKTURA
 • VYBAVENOST OBCÍ
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • EKONOMIKA MIKROREGIONU

2. Strategická vize – cíle a možnosti rozvoje

Hlavním cílem mikroregionu je realizace společných zájmů v oblasti správy, údržby a provozování zařízení ve vlastnictví obcí, které slouží k uspokojování potřeb občanů, zabezpečování čistoty obcí, zásobování pitnou vodou, zásobování plynem.
Tyto cíle vyplývají z Plánu rozvoje zemědělství a venkova, ve kterém jsou stanoveny priority a s nimi související opatření.
2.1      Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury
2.1.a   Obnova a rozvoj vesnic
2.1.b   Rozvoj venkovské infrastruktury
2.2      Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, zajišťujících rozmanitost činností a                            
           alternativní zdroje příjmů

Opatření 2.1.a Obnova a rozvoj vesnic

Stav venkovské zástavby, bytového fondu, opuštěných hospodářských stavení, kulturního dědictví obecně a občanského vybavení je často neutěšený z důvodu dlouholeté zanedbávané údržby a chybějící modernizace. Mnoho zařízení, zvláště místních škol a zdravotnických středisek ve vesnicích chybí. Nejsou zařízení na pomoc začínajícím podnikům, jako jsou školní zařízení, prostory pro podnikání nebo veřejná tržiště. Přístup obyvatelstva k informačním prostředkům jako např. internet je velmi malý. Údržba a někdy uspořádání návsí, zeleně a okolní krajiny, jakož i vodotečí a rybníků bývají chabé a na mnoha místech zůstávají neodstraněné škody na životním prostředí. Tyto části venkovských sídel vyžadují akce, které by vedly ke zlepšení kvality života na venkově a obytného prostředí.

Opatření 2.1.b Rozvoj venkovské infrastruktury

Stav venkovské infrastruktury je celkově neuspokojivý. Zařízení a sítě jsou často zastaralé nebo chybějí. Nejnaléhavější požadavky se týkají oblasti životního prostředí, tj. zajištění čisté vody. To vytváří úkoly urychlit zabezpečení venkovských oblastí kanalizací, včetně čistíren odpadních vod a vodovodem. Obdobně naléhavým problémem je dostupnost, protože jsou zanedbané místní komunikace a je chabé dopravní spojení. Nové slibné možnosti jak zlepšit životní prostředí a nalézt alternativní motiv pro zemědělství se otevírají v oblasti pěstování biomasy a přechodu na alternativní zdroje energie. Tyto problémy se musí úplně nebo částečně vyřešit jako základní podmínky ve prospěch obyvatel i podniků ve venkovských oblastech.

Obě opatření jsou vzájemně úzce propojena z praktických důvodů, a také obě jsou klíčovými prvky integrované rozvojové strategie. Existence strategie je základním předpokladem dobrého zdůvodnění projektů akcí v rámci obou opatření.

Celé opatření 2. 1. je důležitým základem pro rozvoj pracovních příležitostí a sociální program sdružených obcí rozvojem podniků, včetně venkovské turistiky, a zlepšováním bydlení atd. Přispívá ke zlepšení životních podmínek zemědělců a podnikatelů ve venkovských oblastech a zlepšení infrastruktury pro jejich činnost.

Charakteristika mikroregionu

Lokalizace, klimatické podmínky  a životní prostředí
Mikroregion se rozkládá na severozápadě Čech v jižní části okresu Loun a je součástí Ústeckého kraje. Tvoří ho celkem sedm obcí: Domoušice, Zbrašín, Ročov, Pnětluky, Líšťany, Cítoliby a Brodec. Z geografického hlediska tvoří mikroregion úzký pás, který s menšími odchylkami kopíruje silnici II. Třídy č. 229 vedoucí od Loun směrem na Rakovník. Výjimku tvoří pouze Pnětluky, jenž jsou od této osy vzdáleny cca 5 km západně.
V oblasti  životního prostředí došlo v posledních letech k mnoha pozitivním změnám, a to hlavně ke zlepšení čistoty ovzduší díky odsíření tepelných elektráren v severních Čechách. Rovněž se klade velký důraz na zlepšení vzhledu krajiny, zlepšila se také čistota vodních toků. Je zde poměrně nízký průměrný roční úhrn srážek a dnešní klimatické podmínky jsou také výsledkem dlouholeté lidské činnosti v Poohří. Převaha zemědělské činnosti změnila mikroregion a jeho okolí v kulturní step, vystavovanou účinkům slunce a převládajícím severozápadním větrům. Dílem lidských rukou je rovněž úbytek původní přirozené mírně teplomilné vegetace. Zbytky lužních lesů upomínají na bohatší vegetaci podél břehů Ohře. Stejně tak listnaté lesy byly nahrazeny smrkovou monokulturou.

Sídelní struktura

Oblast mikroregionu byla  osídlena již v době předhistorické, k největšímu rozvoji došlo v době historické, a to v závislosti na rozvoji okolního území, když došlo k prudkému rozvoji měst Louny a Žatec. Ty se staly hospodářským a kulturním střediskem v okolí.
Dnes mají obce hlavní funkci obytnou a v menší míře funkci rekreační. Pro svoji polohu v zázemí větších přilehlých měst se v mikroregionu nevyvinula plnohodnotná střediska místního významu.

Vybavenost obcí

Základní občanská a komerční vybavenost je závislá na jednotlivých obcích a je zajišťována jen do určité míry.  Ve většině obcí jsou obchody se základními potřebami, pohostinství a služby menšího rozsahu. Za dalšími službami obce spádují především do středisek vyššího řádu, především Loun a Mostu. Poměrně vysoká je dojížďka za nákupy do nákupních center v Lounech a v Mostě.
Stupeň sportovního vyžití je nízký (příležitosti v mikroregionu jsou na malé úrovni), kulturní zázemí je však ještě nižší. Nejvýznamnější je pouze dlouholetá tradice Sboru dobrovolných hasičů. Školská zařízení (malotřídka) a předškolská zařízení jsou v některých obcích, stejně tak zdravotnická zařízení.

Dopravní dostupnost

Poloha mikroregionu je obcím značnou výhodou, neboť se nachází přímo na ose Praha – Louny, Louny - Rakovník nebo v její těsné blízkosti. Další výhodou je blízkost města Louny, které nyní zastává pozici kulturního, hospodářského zázemí, a města Mostu, jenž je velkým průmyslovým městem.
Dopravní obslužnost celkově v mikroregionu je dobrá, povrchy hlavních silnic odpovídají dané třídě. Technický stav komunikací v některých částech vyžaduje rekonstrukci v závislosti na finančních možnostech jednotlivých obcí. Autobusová doprava po mikroregionu a okolí je zajišťována hned několika dopravci opět dle finančních možností obce. V případě, že je silniční dostupnost nedostačující, vyplňuje tuto mezeru železniční doprava. Vybavenost obyvatel osobními auty je poměrně vysoká, řadu cest do zaměstnání nebo za službami realizují individuální dopravou.

Ekonomická aktivita obyvatelstva

V jednotlivých obcích  a jejich okolí v rámci mikroregionu je hlavní oblastí uplatnění občanů zemědělství. Zemědělská výroba, rostlinná a živočišná, dominuje ekonomické struktuře díky vhodným přírodním podmínkám. Především je orientováno na pěstování chmele a ovocnářství. V současnosti, spolu s transformacemi v zemědělství, se pěstování chmele potýká s problémy v důsledku jeho klesajícího odbytu.

Uplatnění občanů v průmyslové oblasti a terciální sféře, respektive  v oblasti služeb, je v samotných obcích minimální. Proto většina obyvatel za zaměstnáním v této oblasti dojíždí do okolních měst, která nabízejí větší a zároveň pestřejší paletu pracovních příležitostí. Největší vyjížďka ze sídel mikroregionu směřuje především do Loun, v malé míře je zastoupen Žatec a Most. V mikroregionu současný průmyslový potenciál není významný co do velikosti firem, jde spíše o služby výrobního charakteru než o průmyslové podniky. V oblasti služeb působí zejména malé živnostenské provozovny s minimálním počtem zaměstnanců, které slouží místním obyvatelům i návštěvníkům.  Rozhodujícím způsobem by tuto oblast ekonomické aktivity mohla ovlivnit vznikají průmyslová zóna Louny – jihovýchod. Případný vstup investora do tohoto území spojený s masivní investicí a vytvoření velkého počtu nových pracovních příležitostí může zásadním způsobem změnit ekonomickou charakteristiku částí mikroregionu.

Potenciál pro cestovní ruch a rekreaci

Turistický potenciál v mikroregionu není příliš významný. Mikroregion má však předpoklady  pro to, aby se turisticky atraktivním stal. Nachází se zde totiž poměrně velké množství památek a turistických zajímavostí které mají velký význam především z hlediska historického (kostely, kříže, kapličky, památníky, zřícenina hradu apod.).
Krajina mikroregionu je rekreačně využitelná především ve své jižní části, která se také vyznačuje intenzivní zemědělskou výrobou. Jsou zde turisticky značné cesty, cyklotrasy a vodní plochy. Hlavní význam má území mikroregionu pro polodenní a jednodenní rekreaci obyvatel blízkého regionu. Tato oblast je zároveň chráněným územím, s výskytem regionálního biocentra a  s místy regionálního biokoridoru.


Hlavní cíle a možnosti rozvoje

Mikroregion a jeho vize do budoucna jsou determinovány celou řadou vlivů, z nichž mezi nejvýznamnější patří charakter území a jeho orientace vůči významným střediskům v regionu. Jde o menší obce v zázemí významných středisek. Obce mikroregionu leží v dobré dopravní poloze vzhledem ke svému středisku Louny. Z pohledu makropolohy je mikroregion relativně dobře dostupný z Prahy a Rakovníka.

Mezi cíle patří zejména:

výrazně zlepšit vybavenost obcí technickou infrastrukturou, především rekonstrukcí, případně vybudovat  nové sítě, společný systém odpadového hospodářství
revitalizovat krajinu včetně vodních toků a nádrží
zlepšit kulturní a sportovní vybavenost obcí, využít dlouholetých tradic, propagace mikroregionu prostřednictvím internetových stránek
zaměřit se na sanaci chátrajících objektů a kulturních památek, významnější měrou integrovat obce mikroregionu, přeshraniční spolupráce
snížit nezaměstnanost v mikroregionu podporou podnikatelských aktivit a zemědělských subjektů vytvoření podmínek pro výrobu energie v oblasti z obnovitelných zdrojů

Jedná se o zemědělský region, s relativně vysokou zaměstnaností ve službách a výrobě (realizované především dojížďkou mimo  mikroregion). Zemědělství se potýká se stagnací na trhu s chmelem, problémem je i vláhový deficit a celková nižší technická úroveň vybavení zemědělských podniků. Oblast je vhodná pro investice do rozvoje menších a středních výrobních podniků, nachází se zde potenciální významná rozvojová plocha (dobrá makropoloha, dostatek vhodných pracovních sil v regionu). Představitelé obcí řeší společně každodenní problematiku operativního charakteru a svoje vize do budoucna do budoucna do velké míry spojují s vytvořením fungujícího svazku obcí – mikroregionu. Je zřejmá snaha obcí zapojených do mikroregionu řešit společně široké spektrum problematiky, která se týká obcí a část agendy převést na mikroregion. Největším problémem je  poměrně vysoká míra nezaměstnanosti a vysoký podíl nepřizpůsobivého a nespolupracujícího obyvatelstva. Obyvatelé mikroregionu, jak vyplývá z anketního šetření obyvatelstva, preferují opravy komunikací, v rámci kvalitního životního prostředí investice do krajiny, investice do autobusové dopravy, hřišť a sportovních zařízení, která v některých obcí chybí nebo neodpovídají požadavkům.

Od mikroregionu si zainteresované obce slibují také sdružení finančních prostředků na investiční akce, realizaci společných projektů, které by podpořily podnikání, zlepšily infrastrukturu a vybavenost obcí, rozšířily spektrum pořádaných kulturních, sportovních a společenských akcí. Od této spolupráce se dále odvíjí možnost koordinace rozvojových programů s cílem úspory nákladů, koordinace obecně závazných předpisů (vyhlášek) a potřebná propagace celého mikroregionu.

Rozvojový potenciál

Stávající potenciál mikroregionu, který je založen na zemědělství, službách a výrobě, se do budoucna příliš měnit nebude. Charakter mikroregionu by měl zůstat zachován a poskytovat tak kvalitní bydlení a pracovní místa především v zemědělství a drobné výrobě v zázemí místního centra Louny.

Rozvoj je v prvé  řadě zaměřen na odstraňování stávajících nedostatků ve vybavenosti (zejména oblast infrastruktury) a řešení problémových okruhů spojených s integrací obcí. Mezi priority patří snaha o vytvoření střediska mikroregionu spolu s propojením obcí prostřednictvím internetu. Zároveň by mělo dojít ke kvalitativnímu zlepšení služeb pro obyvatele, pro které by měly být zřízeny veřejně přístupné internetové stanice.

Z celkových cílů vycházejí konkrétní rozvojové projekty. Projekty jsou zaměřeny do oblastí, kde je nutné zlepšit v současnosti nepříznivou situaci, ale i do oblastí a sfér prosperujících, které je třeba posílit, protože mohou být hybnou silou mikroregionu. Projekty rovněž reagují na objektivně existující danosti, kterými jsou jednak bariéry, ale zároveň i možnosti rozvoje a snaží se jejich vliv eliminovat, respektive podpořit.
Zvýšená pozornost je věnována oblasti technické a dopravní infrastruktury. Tyto projekty představují nejpočetnější skupinu. Cílem je reagovat na aktuální poptávku obyvatel i zástupců obcí po zkvalitnění, respektive zavedení infrastruktury obcí (zejména kanalizace, ČOV, plynofikace, veřejné osvětlení). Mezi nimi je i program na obnovu místních komunikací a chodníků v obcích. Jeden projekt je zaměřen na vybudování vodovodu z důvodu zkvalitnění vody. Projekty v těchto dvou oblastech jsou finančně nejnáročnější a proto jsou vhodným tématem ke spolupráci v rámci  mikroregionu.

Velmi důležité pro jednotlivé obce mikroregionu jsou i priority ve sféře příroda a krajina.  Týkají se  celkové revitalizace a harmonizace krajinné složky, přičemž zvláštní pozornost je věnována především obnově a zřizování veřejné zeleně, obnově vodních ploch a rekonstrukci zámeckých parků. Jeden projekt se také soustřeďuje na komplexní pozemkovou úpravu a jeden na provedení změny územně plánovací dokumentace.

Ve sféře vybavenost obcí je hlavní cíl směřován především do oblasti zkvalitnění kulturních a sportovních zařízení a s tím související pořádání kulturních a sportovních akcí. Jeden z projektů se věnuje rekonstrukci a vybavení školy.

Ve sféře obecních záležitostí je velmi žádoucí sanace chátrajících objektů, a to především  kulturně historických památek  z hlediska turistické návštěvnosti mikroregionu. Dále je kladen důraz na zlepšování podmínek života v obcích (domov s pečovatelskou službou) a podporu rozvoje přeshraniční spolupráce s partnerskými obcemi v cizině. Jeden projekt podporuje výstavbu obecních bytů.

Opatření z oblasti cestovního ruchu a rekreace mají za cíl zatraktivnit region pro příchozí návštěvníky a podpořit komerční aktivity spojené s cestovním ruchem.  Představují jednak vybudování systému cyklostezek  a s tím související  vybudování zázemí pro turisty. Jeden projekt se v rámci cestovního ruchu soustřeďuje na propagaci regionu vydáním přehledné publikace o historii a současnosti celé oblasti mikroregionu.

V oblasti ekonomiky mikroregionu je projekt zaměřen na spoluúčast při výstavbě dvou průmyslových zón, které tak budou důležitým prvkem v celkové zaměstnanosti. Pozornost je  věnována i podpoře drobného podnikání.

V oblasti zemědělství projekt navrhuje zalesňování zemědělsky nevhodných oblastí vzhledem k charakteru a složení půdy, čímž dojde k dotvoření a zkvalitnění harmonického rázu krajiny.

Hrozbou životního prostředí je především existence černých skládek, na jejichž likvidaci je zaměřen projekt.

Na závěr SWOT analýzy a strategie rozvoje mikroregionu navazují projekty s podrobnějším popisem. Jedná se o soupis všech projektů, které jednotlivé obce mikroregionu předložily a připadají v úvahu bez ohledu na zdroje financování, respektive dotací. Jedná se však ve většině případů o akce, které mohou být dotovány z programů Strukturálních fondů.

3. Katalog projektů

E1 – Spoluúčast při výstavbě průmyslové zóny

Obecní záležitosti
OB 1 – Sanace chátrajících objektů a kulturních památek v obcích
OB 2 – Dům s pečovatelskou službou
OB 3 – Setkání rodáků, přeshraniční spolupráce
OB 4 – Postavení obecních bytů

Rekreace, cestovní ruch
R 1 – Doplnění systému cyklostezek, navazující služby
R 2 – Rekreace a cestovní ruch – tiskoviny a publikace

Příroda, krajina
P 1 – Obnova a zřizování veřejné zeleně
P 2 – Obnova doprovodné zeleně při polních cestách a silnicích II. a III. třídy
P 3 – Rekonstrukce zámeckých parků
P 4 – Komplexní pozemkové úpravy
P 5 – Vyčištění a obnova vodních ploch a rybníků
P 6 – Změna územního plánu

Vybavenost obcí
V 1 – Výstavba a rekonstrukce kulturních zařízení
V 2 – Kulturní, společenské a sportovní akce
V 3 – Výstavba a rekonstrukce sportovních zařízení
V 4 – Rekonstrukce a vybavení škol

Technická a dopravní infrastruktura
I 1 – Dobudování ČOV, sítí, přečerpávací stanice
I 2 – Oprava místních komunikací v obcích, polní cesty, revitalizace krajiny
I 3 – Dobudování plynofikace
I 4 – Veřejné osvětlení – rekonstrukce
I 5 – Vybudování vodovodu
I 6 – Dobudování sítí na pozemky určené k bytové výstavbě

Životní prostředí
ŽP 1 – Likvidace černých skládek

Zemědělství
Z 1 – Zalesňování zemědělsky nevhodných oblastí

Název E 1 – Spoluúčast při výstavbě  průmyslové zóny
Obsah V územním plánu mikroregionu se nacházejí dvě průmyslové zóny. Průmyslová zóna Louny-jihovýchod, která je z nemalé části na katastru obce Cítoliby a průmyslová zóna Cítoliby-západ, která je celá na k. ú. Cítoliby. Obě zóny budou důležitým prvkem v celkové zaměstnanosti mikroregionu a obce Cítoliby.  To je důvodem pomoci při budování celkové infrastruktury obou celků
Termín Dlouhodobý, první akce probíhá, druhá se připravuje
Garant Mikroregion
Spolupráce Obce mikroregionu, město Louny, investoři
Charakter Investiční
Financování Velikost realizačních nákladů bude odvozena ze studie zpracované v rámci první fáze projektu
Přínos Vybudování nových výrobních subjektů a následné výrazné zvýšení zaměstnanosti v regionu. Významný přínos pro ekonomiku mikroregionu v přímých (zaměstnání obyvatel mikroregionu v průmyslových zónách) i nepřímých efektech (servisní firmy, služby aj.).

Název OB 1 – Sanace chátrajících objektů a kulturních památek v                    obcích
Obsah Celá řada objektů v obcích mikroregionu je ve špatném stavebním stavu a dál chátrá. Jedná se nejen o památkově zajímavé stavby, která jsou cenné z historického hlediska a jsou majetkem obce nebo přímo kulturní památkou, ale rovněž i o vesnickou zástavbu či hospodářské objekty. Kaplička v obci Břínkov (oprava střechy, vnitřní a venkovní omítky). Oprava sochy sv. P. Marie z r. 1713 (poškozená vichřicí) Barokní kostel sv. Jakuba v Cítolibech (dřevěné plastiky od M. B. Brauna), nutná oprava hřbitovní zdi. Špatný stav objektu č.p. 1 kaple ve vl. řádu sv. Augustinů zapsaný v seznamu kulturních památek, včetně navazujícího zemědělského objektu ve vl. ZD Ročov a památky místního významu jako kamenný kříž u obecního úřadu, kaplička v poli a zcizená soška sv. Jana Nepomuského vyžadují naplánovat jejich opravy, a to ve spolupráci s vlastníky objektů.
Termín Dlouhodobý, menší opravy 2004 – 2005 (restaurace soch je možná ihned)
Garant Mikroregion, Ministerstvo kultury ČR, Katolická církev
Spolupráce Národní památkový ústav, Řád sv. Augustinů, ZD Ročov
Charakter Neinvestiční
Financování Velikost realizačních nákladů bude odvozena ze studie zpracované v rámci první fáze projektu – Cítoliby 125 tis. Kč – Ročov 65 tis. Kč u majetku obce Líšťany
Přínos Záchrana kulturního dědictví je povinností civilizované společnosti. Předpokladem je zkulturnění vzhledu obce a zvýšení turistického ruchu a tím i finanční přínos pro obce.

Název OB 2 – Dům s pečovatelskou službou
Obsah Program reaguje na celorepublikový nárůst seniorů. Soustředění těchto obyvatel do domu s pečovatelskou službou by umožnilo lepší organizaci péče o ně a poskytlo jim zároveň kvalitní bydlení v blízkosti dřívějšího bydliště (byty pro jednotlivce i manželské páry). Předpokládá se výstavba pečovatelského domu v některé z obcí mikroregionu. Náklady provozu by byly hrazeny především obyvateli domu s pečovatelskou službou.
Termín Střednědobý
Garant Mikroregion
Spolupráce Obce mikroregionu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Charakter Investiční
Financování Vypracování studie v rámci první fáze cca 20 tis. Kč, reálné  náklady pak budou následně odvozeny ze zpracované studie.
Přínos Zajištění starým lidem klidné dožití ve svém prostředí, zlepšení péče o ně.Přínosem je i zvýšení zaměstnanosti v důsledku poskytování těchto služeb.

Název OB 3 – Setkání rodáků, přeshraniční spolupráce
Obsah Řada občanů  po studiích  našla pracovní uplatnění v jiných místech republiky, kde  také založila své rodiny. Do rodné obce se již nevrátila a po ztrátě rodičů rodnou obec již ani nenavštívila. Uspořádání setkání rodáků tak umožní podívat se do rodných míst, sejít se s přáteli z dětství. Toto setkání by bylo spojeno s oslavou trvání obce (Líšťany – 660 let od první písemné zmínky o existenci obce) za účasti zástupců obcí mikroregionu, pověřeného města Loun a partnerské obce Muldenau v SRN. Rovněž 125. Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů předpokládá účast hasičů z partnerské obce Muldenau v SRN a SDH obcí mikroregionu. Výměnné akce jsou zaměřeny na vzájemné poznávání, sdělování zkušeností a na kulturní výměnu. Program by měl finančně pokrýt organizační zajištění akcí (ubytování, dopravu, exkurze, kulturní program) a umožnit tak co největšímu počtu obyvatel aktivně se účastnit výměnných akcí.
Termín 2004 – 2007, jedná se o periodicky se opakující akce
Garant Mikroregion, sponzorské firmy
Spolupráce Obce mikroregionu, pamětní obce, obec Müldenau, Phare CBC - MMR
Charakter Neinvestiční
Financování Cca 200 tis. Kč ročně
Přínos Setkání se spoluobčany, připomenutí vzniku obce a její historie. Vzájemné poznávání obyvatel přeshraničních partnerských obcí, rozvoj kulturního a společenského života v obcích.

Název OB 4 – Postavení obecních bytů
Obsah Vybudování 3 až 4 obecních bytů v nástavbě na hasičské zbrojnici v obci Líšťany, v č.p. 259.
Termín 2009
Garant Mikroregion
Spolupráce Obec Líšťany, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Charakter Investiční
Financování Cca 4 mil. Kč dle kapacity objektu
Přínos Vytvoření obecních bytů pro mladé rodiny s nižšími příjmy, omlazení života na venkově.

Název R 1 – Doplnění systému cyklostezek, navazující služby
Obsah Mikroregion není z hlediska přírodních i kulturních památek na špici zájmu návštěvníků. Přesto území slouží k polodenní a celodenní rekreaci pro obyvatele přilehlých městských aglomerací. Vybudování kvalitní sítě cyklostezek v celém mikroregionu je důležitou spojnicí nejen mezi  místními obyvateli, ale pomůže zvýšit právě i turistický zájem o danou oblast. Nahradí se určitým způsobem v minulém období zničené desítky  kilometrů polních cest, které tvořily důležité spojnice mezi obcemi a městem Louny. (Cyklostezka Líšťany, Zbrašín navazující na lesní cestu využitelnou jako cyklostezku na trase Hořany, Konětopy, Pnětluky a Domoušice a z Líšťan na Louny). Program by se měl zaměřit na zlepšení kvality cyklostezek tam, kde jsou vedeny po polních cestách tak, aby byly sjízdné pokud možno i v deštivém počasí. Mělo by dojít ke zpevnění povrchu cest, vybudování lávek apod.. Součástí programu je i zlepšení vybavenosti pro návštěvníky mikroregionu, kteří se po cyklostezkách pohybují. Mělo by dojít ke zlepšení informovanosti podél stezek o nabízených službách, propagační letáky a tabule by upozorňovaly na zajímavosti po trase a nabízené služby.
Termín Střednědobý (2007), lze realizovat odděleně organizační (koordinace služeb) a investiční část (zkvalitnění povrchu cest
Garant Mikroregion
Spolupráce Mikroregion, město Louny, Pozemkový fond ČR, Euroregion Krušnohoří, poskytovatelé služeb pro turisty v mikroregionu
Charakter Investiční
Financování Cca 5 mil. Kč – u investiční části náklady záleží na délce cyklostezek a náročnosti úprav (v rámci zpracované studie v první fázi bude odvozena velikost realizačních nákladů).
Přínos Vybudování kvalitní sítě cyklostezek v celém mikroregionu v návaznosti na celou oblast Lounska s přístupem k významným kulturním památkám a přírodním zajímavostem. Zvýšení turistického zájmu o region a následný rozvoj doplňkových služeb a podnikatelských činností v regionu.

Název R 2 – Rekreace a cestovní ruch, tiskoviny a publikace
Obsah Obec Brodec je historicky významnou krajinou i když není zaznamenána v památkové péči. První písemné zmínky o obci jsou dochovány z roku 1258, původní název Nevězenice nebo Nevezenice. V 16. století se změnila podle brodiště přes potok na Brodek, později Brodec. O obci Brodec jsou v archívech jen nepatrné zmínky a pozdější doba vývoje obce bohužel není ani obsažně zaznamenána v místních kronikách. Dochovala se pouze jediná kronika z let 1946-1978. Po úmrtí kronikářky v této práci nikdo nepokračoval. Záměrem je zpracovat publikaci, kde by se ze vzpomínek  a dostupných písemností poskládal historický vývoj obce až po současnost, jakousi historii domů a osobností, neboli rodokmen obce. Tyto, již připravované podklady, by měly dvojí využití. Jednak jako část publikace mikroregionu, která by byla složena z informací jednotlivých obcí začleněných v mikroregionu Lounské Podlesí a jednak jako dokumentační materiály o osudech minulosti, přítomnosti i zámyslu budoucnosti. Podkladové materiály zpracovává prof. Václav Fric-Brodecký, rodák a starostka obce za vydatné pomoci pamětníků
Termín 2005 – 2006, v závislosti na ostatních sdružených obcí mikroregionu
Garant Mikroregion
Spolupráce Obce mikroregionu, Okresní archív
Charakter Neinvestiční
Financování Dotace mikroregionu a spoluúčast zainteresovaných obcí
Přínos Zaznamenání historie obce a zachování vývoje tak, aby si budoucí generace uvědomila, že i v současnosti malé obce patří mezi území s významným vývojem. Charakter obcí se mění i tím, že nový příliv trvale žijících obyvatel klesá a nahrazují je chalupáři.

Název P 1 – Obnova a zřizování veřejné zeleně
Obsah Obce mikroregionu mají v centrálních částech velké plochy zeleně, které vyžadují nemalou péči. Navíc úpatí obcí lemovaly vzrostlé smrky ve stáří cca 70  let. V důsledku silných vichřic (1995) došlo však k jejich vyvrácení i s kořenovým balem. Po úpravě prostor ve vlastní režii následkem další vichřice (2002) byly některé smrky v jedné třetině výšky doslova ukrouceny. Z původní zeleně tak zbylo jen nepatrné množství.  Potřebná je nová výsadba v prostorách místních hřbitovů a vybudování biokoridoru v severní části katastru. Obnova veřejné zeleně je nezbytnou podmínkou života v obci, nejen s ohledem na zbylé vzácné stromy, ale hlavně udržením charakteristického rázu obce. Podmínkou je zachování druhové skladby domácího původu, případně doplněné kvetoucími druhy keřů.
Termín 2004 – 2010
Garant Mikroregion
Spolupráce Obce mikroregionu, Pozemkový fond, Katastrální úřad Louny, orgán ochrany přírody
Charakter Neinvestiční
Financování Náklady se odvíjejí od rozlohy sadových úprav v jednotlivých obcí po zpracování studie projektu. Současně se odvíjí od způsobu obnovy – rekonstrukce nebo zakládání nových ploch. Součástí nákladů budou i pomocné stavební prvky jako jsou např. obrubníky, dlaždice aj..
Přínos Ekologická  stabilita lokálního systému, zlepšení životního prostředí, u vstupu do obce plnění funkce větrolamů, obnova a udržení rázu obce s výrazným podílem zeleně ve své infrastruktuře. Zeleň tvoří výrazný kulturně-sociální prvek v životě obyvatel a působí pozitivně na návštěvníky obcí.

Název P 2 – Obnova doprovodné zeleně při polních cestách a                  silnicích II. a III. třídy     
Obsah Na základě provedených pozemkových úpravách realizovat dle odpovídajícího projektu výsadbu nové zeleně (stromy a keře)  u silnic a polních cest. U vstupu do obce zalesnění vytvoří přirozené větrolamy. Druhová skladba by měla vycházet z původního rostlinného společenstva, keře se uplatní především kolem polních cest. Hodnotné jsou hlavně druhy s dužnatými plody, které tak mohou poskytovat obživu ptactvu v zimních měsících.
Termín Dlouhodobý
Garant Mikroregion, orgán ochrany přírody a krajiny
Spolupráce Místní úřady, SFŽP, myslivecké sdružení
Charakter Neinvestiční
Financování Cca 500 tis. Kč  (v rámci zpracované studie v první fázi bude odvozena skutečná velikost realizačních nákladů).
Přínos Ekologický a krajinný. Realizace části územního plánu, doplnění chybějící zeleně v extravilánu obcí.

Název P 3 – Rekonstrukce zámeckých parků
Obsah Celé katastrální území obce je převážně rovinné, intenzivně zemědělsky obdělávané, s výrazným nedostatkem zeleně. Leží v klimaticky teplé střední oblasti nedostatkem srážek. Oblast je zcela odlesněna a nechráněné plochy orné půdy jsou zasahovány silnými větry, způsobujícími erozi půdy. V celém katastru obce je pouze 2,3 ha plochy zalesněno. Jedná se o území historické Bažantnice, která byla součástí zámecké zahrady. Cílem komplexní rekonstrukce Bažantnice je obnovit vodní prvky: potoky, rybník, systém cest a alejí a zalesnit přilehlé plochy, plošně i remízkovým systémem a snažit se do ploch s ornou půdou umístit soliterní stromy, aby vznikl kompaktní krajinný celek navazující až na zeleň v obci, typu lesoparku a s využitím pro rekraci a volný čas obyvatel
Termín Dlouhodobý
Garant Mikroregion
Spolupráce Obec Cítoliby, orgány ochrany přírody
Charakter Investiční
Financování Velikost realizačních nákladů bude odvozena ze studie zpracované v rámci první fáze projektu.

 Název  P 4 – Komplexní  pozemkové úpravy
Obsah V České republice jsou pozemky jednotlivých vlastníků zahrnuty do velkých uživatelských celků. Tím je znemožněn rozvoj trhu s půdou, investice do půdy a dokončení restitučního procesu. Nevyjasněnost vlastnických vztahů k půdě a nutná aktualizace katastru nemovitostí byla předmětem kritiky hodnotící zprávy Evropské komise. Pozemkové úpravy řeší vlastnické vazby k zemědělským pozemkům, přístup na pozemky, protierozivní ochranu území, rozmístění interakčních prvků, vymezení ÚSES na jednotlivé pozemky včetně dořešení jejich vlastnictví.
Termín 2008
Garant Mikroregion, Pozemkový úřad Louny
Spolupráce Obec Líšťany, Katastrální úřad Louny, vlastníci pozemků
Charakter Neinvestiční i investiční
Financování (400 – 600 ha) cca 1 – 10 mil. Kč
Přínos Vyřešení vlastnických vazeb, dořešení prostupnosti územím, krajinářské a ekologické efekty, vytvoření podmínek pro podnikání v zemědělství, obnova polních cest a tím možnost realizace chybějící zeleně v extravilánu obce dle územního plánu.

Název P 5 – Vyčištění a obnova vodních ploch a rybníků
Obsah Vodní plochy a rybníky zvyšují atraktivitu krajiny a současně plní několik funkcí (krajinotvornou, mikroklimatickou, vodohospodářskou, protipožární, pro chov  ryb, pro závlahu, pro rekreaci apod.). Podmínkou jejich přínosu je však jejich pravidelná údržba a údržba jejich okolí, která však není vždy realizována především z důvodu nedostatků financí. Předmětem opravy je vodní nádrž na p.č. 221 v k.ú. Cítoliby   o rozloze 5 053 m2 a přilehlé okolí nádrže, které je součástí  historické Bažantnice jako významný krajinný prvek. Obnovení trasy přítoku na parcele č. 824/15 v k.ú. Cítoliby a úprava dnešního obtoku na bezpečnostní obtok na p.č. 227/1. Dále rekonstrukce hrází, vybudování požeráku, zhotovení bezpečnostního přelivu pod mostkem aj.. V obci Pnětluky se nachází umělá vodní plocha o rozměru 60 x 26 m. Slouží nejen jako požární nádrž, ale především k rekreačním účelům. Její současný stav není vyhovující. Je třeba opravit hráze, vyčistit dno od naplavenin, mělčí část, která slouží dětem, vybetonovat, postavit nový požerák a upravit okolí. Po provedené opravě vybudovat sportovní hřiště. Rybníky v majetku obce Zbrašín jsou tři, všechny ve špatném technickém stavu a zanesené bahnem. Na rybník na Senkově je zpracována PD, v Hořanech a Zbrašíně zatím ne. V obci Líšťany je nutná oprava hráze požární nádrže v Líském a zprovoznění napájení s vrtu u vodojemů SVS a.s.. Rovněž oprava malého bazénu požární nádrže v Líském.
Termín Střednědobý
Garant Mikroregion
Spolupráce Obce mikroregionu, Pozemkový úřad Louny, Katastrální  úřad Louny, vlastníci vodních ploch, vodohospodářský orgán, MŽP
Charakter Neinvestiční i investiční
Financování Náklady na odbahnění 1 ha rybniční plochy se pohybují mezi 500 – 600 tis. Kč Dopracování a vypracování projektové dokumentace v první fázi.
Přínos Zlepšení vodohospodářských a vzhledových poměrů v obcích. Využití k rekreaci v letních měsících, obnova protipožární funkce.

Název P 6 – Změna územního plánu
Obsah Provedení změny územního plánu obce Líšťany, Cítoliby
Termín 2005
Garant Obec Líšťany, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústecký kraj
Spolupráce Pozemkový fond, Pozemkový úřad
Charakter Investiční
Financování Cca 160 – 240 tis. Kč
Přínos Vymezení dalšího území pro bytovou výstavbu

Název V 1 – Výstavba a rekonstrukce kulturních zařízení
 Obsah Program reaguje na stávající situaci, kdy není pro velkou část obyvatel dostupné provozuschopné a vybavené zařízení, v kterém by bylo možné aktivně trávit volný čas. Výrazně je tento nedostatek pociťován u dětí a mládeže. Stávající kulturní zařízení jsou ve špatném stavu a je nutná jejich rekonstrukce. V Cítolibech se jedná o celkovou rekonstrukci Dělnického domu č.p. 219, který je zařazen jako kulturní památka státu (vznik r. 1920). Jeho rekonstrukce sice začala v r. 1988, ale díky osamostatnění obce od Loun v r. 1989 a nedostatků financí nebyla dokončena. V Hořanech je třeba dobudovat sportoviště, zázemí ke stávajícímu tenisovému kurtu, rekonstruovat sál, zakoupit prodejnu smíšeného zboží ve Zbrašíně a přebudovat na sál s restaurací, internetovou kavárnu a úřadovnu OÚ. Potřebná je i rekonstrukce sociálního zařízení na letním cvičišti ve Zbrašíně (majetek Sokola). Zařízení by provozoval mikroregion, případně jednotlivé obce nebo soukromníci (v nájmu).
Termín Střednědobý až dlouhodobý
Garant Mikroregion
Spolupráce Obce mikroregionu, Okresní pozemkový úřad Louny, Katastrální úřad Louny, Sokol, SDH, soukromí podnikatelé – nájemci
Charakter Investiční
Financování Ekonomická náročnost vyplyne ze studie proveditelnosti a v závislosti na jednotlivých akcích.
Přínos Obnova kulturního a společenského života v obcích, vytvoření prostoru pro kulturní a společenské aktivity, vyžití místních obyvatel i chalupářů či chatařů a utužení vztahů  mezi nimi.

Název V 2 – Kulturní, společenské a sportovní akce
Obsah V rámci mikroregionu jsou pořádány kulturní, společenské a sportovní akce. Program by tyto akce finančně podpořil a umožnil tak jejich častější pořádání, případně by podpořil zvýšení jejich kvality a rozšíření propagace. V souvislosti s tím je potřebná oprava špatného technického stavu místního rozhlasu v obci Ročov, který o konaných akcí občany informuje. Akce konající se v mikroregionu: oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů, oslavy související se založení jednotlivých obcí spojené se setkáním rodáků a přátel obce, konání dětských dnů, poutí a karnevalů. Podpora Nadačního fondu K.B.Kopřivy, SHD Cítoliby a SK Cítoliby v práci s mládeží, podpora šipkařského klubu v ligové soutěži a Sokola v práci s mládeží.
Termín Průběžně během každého roku
Garant Mikroregion, obce mikroregionu
Spolupráce SDH obcí a partnerských obcí SRN, Sokol, SK Cítoliby, sponzorské místní firmy a oblasti Lounska, občané
Charakter Organizační
Financování Několik desítek tis. Kč na jednotlivé akce, oprava místního rozhlasu – vypracování rozpočtu a podle velikosti nákladů postupně obnovovat vedení a rozhlasy
Přínos Rozšíření a zkvalitnění nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí v mikroregionu, posílení identity občanů k obci a mikroregionu, udržování tradic, zkvalitnění volného času  mládeže a dětí, rozvíjení spolupráce s obcemi mikroregionu a přeshraniční spolupráce s obcemi EU.

 Název  V 3 – Výstavba a rekonstrukce sportovních zařízení
Obsah Program reaguje na současnou situaci v obcích, kdy je v mikroregionu nedostatek vhodných kapacit pro sport.Úkolem tohoto  programu by mohlo být zvýšení počtu sportovních zařízení. V obci Brodec se nenachází žádný kulturní dům nebo sokolovna, kde by se soustřeďovaly zájmové celky. V obecním majetku je pouze klubovna dobrovolného hasičského sboru v budově požární zbrojnice. Je však ve velmi špatném technickém stavu, takže akce je možné konat pouze v místním hostinci (soukromý majetek s kapacitou výčepní místnosti cca 40 lidí) za běžného provozu. Klubovna SDH by se po rekonstrukci mohla využívat i jako centrum sportovních a kulturních potřeb (zájmové aktivity občanů  - klub žen, mládeže, SPOZ apod.). Občané a chalupáři obce by se na rekonstrukci podíleli. Obec Cítoliby ve spolupráci s SK Cítoliby by zbudovala volejbalové hřiště a hřiště na nohejbal. Je třeba zbudovat oplocení kolem starého i nového hřiště a obnovit na obou hřištích vysokou zeleň (zničená vichřicí). V obci Zbrašín se jedná o dobudování sportoviště v Hořanech, zázemí k tenisovému kurtu, rekonstrukce sálu v Hořanech, rekonstrukce sociálního zařízení na letním cvičišti. V případě obce Líšťany jde o rozšíření sportovního areálu o tenisové  kurty a hřiště pro volejbal a nohejbal, oplocení celého areálu, postavení budovy pro uložení sportovních potřeb, šaten a sociálního zařízení. Zařízení by provozoval mikroregion, případně jednotlivé obce nebo sportovní organizace (v nájmu).
Termín Dlouhodobý, postupná realizace (2005-2010)
Garant Mikroregion, obce mikroregionu
Spolupráce Sportovní organizace, občané
Charakter Investiční
Financování Alespoň 0,5 – 1 mil. Kč na obec
Přínos Využití pozemků u stávajících fotbalových hřišť k rozšíření možnosti sportovních aktivit obyvatel mikroregionu, vytvoření důstojného prostředí pro konání sportovních a kulturních akcí.

 Název  V 4 – Rekonstrukce a vybavení školy
Obsah Budova základní školy v obci Cítoliby je již starší stavba a bude potřeba v nedalekém časovém horizontu provést celkovou modernizaci objektu tak, aby vyhovovala všem požadavkům současné legislativy a hygienickým nárokům. Je nutné také provést změnu vytápění na ušlechtilá paliva.
Termín Dlouhodobý
Garant Mikroregion
Spolupráce Školský úřad
Charakter Investiční
Financování Náklady budou odvozeny ze studie zpracované v rámci první fáze projektu
Přínos Budova ZŠ tak bude vyhovovat současným požadavkům a bude moci i nadále poskytovat kvalitní výuku nejen dětem z obce, ale v rámci celého mikroregionu.

Název  I 1 – Dobudování ČOV, kanalizačních sítí a přečerpávacích stanic
Obsah Situace v odkanalizování obci mikroregionu není ideální, v řadě obcí chybí, buď zcela nebo částečně, kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV). Čistírna odpadních vod není ve Zbrašíně, v Líšťanech a v Pnětlukách. Potřeba splaškové kanalizace je ve Zbrašíně. V obci Pnětluky a místní části Konětopy je vybudovaná kanalizace, která z 90 % zajišťuje odvádění dešťových vod. Do této kanalizace jsou napojeny septiky, ale i žumpy a tím se znečištěné odpadní vody dostávají přímo do potoka (nepříjemný vzhled i zápach). V Líšťanech je kanalizace zapotřebí v ulicích Pod Vodárnou, Kout, v Poustkách a nutná rekonstrukce kanalizace v ulicích Jaroslavova a Hrabačov. Obe Cítoliby má inženýrské sítě téměř všechny vybudovány. Výjimkou je dobudování vodovodu v ulici Na Aleji a kanalizace v ulici Na Plevně. Tím by byly potřeby obce v zasíťování uspokojeny. V první etapě by byla zpracována studie na řešení situace v mikroregionu, realizace by probíhala postupně dle projektu.
Termín Dlouhodobý, etapovitá realizace v jednotlivých obcích
Garant Mikroregion
Spolupráce Obce mikroregionu, SVS a.s., Pozemkový fond
Charakter Investiční
Financování První etapa – příprava studie cca 500 tis. Kč Je možné využít programy Krajského úřadu, POV případně jiné. Finanční náročnost vyplyne z etapizace a projektové přípravy akcí.
Přínos Řešení stávající nevyhovující situace, která zhoršuje standard bydlení a zároveň je jednou z bariér rozvoje v obcích. Zamezení znečišťování podzemních vod, vytvoření příznivějších životních podmínek občanům i podnikatelským subjektům.

 Název  I 2 – Oprava místních komunikací v obcích, polní cesty,             revitalizace krajiny
Obsah Místní komunikace v obcích jsou celkově ve špatném stavu, pro  hladký a bezpečný průjezd je zapotřebí jejich rekonstrukce. Místní komunikace a chodníky jsou ve špatném stavu obzvláště z důvodů provádění změn v kanalizaci, elektro-vedení, telekomunikační vedení. Na komunikacích jsou také špatně osazeny kanalizační vpustě. V důsledku špatného stavu není ani snadná jejich údržba. V některých částech obcí se nacházejí jen cesty vytvořené z jílového a písčitého podloží, které především v deštivém období a při tání sněhu jsou bahnité a kluzké a těžko udržitelné (nutný hrubší kamenitý posyp). Obce mají zpracované přehledy jednotlivých ulic a částí obce, kde je oprava potřebná. Program si také všímá sítě cest mezi obcemi, kde došlo v minulých letech k redukci spojnic. Účelem programu je ve spojení s revitalizací  krajiny a komplexními pozemkovými úpravami opět tyto komunikace obnovit. První fází by byla studie, která by posoudila současný stav a z toho plynoucí etapizaci a náklady.
Termín Dlouhodobý, po kompletní dobudování inženýrských sítí
Garant Mikroregion
Spolupráce Obce mikroregionu, Pozemkový úřad Louny, Katastrální úřad Louny, Chmel Podlesí s.r.o., ZD Ročov, Rako Rakovník a.s.
Charakter Investiční
Financování Vypracování studie v rámci první fáze – cca 400 tis. Kč Velikost skutečných nákladů se bude odvíjet z vypracované studie.
Přínos Vybudování standardní úrovně místních komunikací, aby byly přístupné dopravě i osobní přepravě. Cestní síť by se tak stala významným krajinotvorným  prvkem, došlo by ke zlepšení průchodnosti obcí, zvýšení bezpečnosti chodců a zlepšení kvality životního prostředí.

 Název  I 3 – Dobudování plynofikace             
Obsah Plynofikací není zatím dostatečně zajištěn celý mikroregion. V obci Ročov plynofikace chybí jen v malé části a topení na tuhé palivo je rovněž v místní budově mateřské školy a školní jídelny, kde však je již vybudována na hranici objektu přípojka. V obci Pnětluky a místní části Konětopy  je právě ovzduší zhoršováno spalováním uhlí, které obyvatelé k vytápění používají. Pro zlepšení životního standardu v obcích a pro eliminaci zhoršené kvality ovzduší v některých údolních partií při špatných rozptylových podmínkách je vhodné převést zcela vytápění z tuhých paliv na plyn.
Termín 2006 – 2008
Garant Mikroregion
Spolupráce Vybrané obce mikroregionu, plynárny
Charakter Investiční a neinvestiční
Financování Vypracování studie v rámci první fáze, velikost skutečných nákladů se bude odvíjet z vypracované studie. Obec Ročov – cca 300 tis. Kč
Přínos Zlepšení kvality životního prostředí z ekologického hlediska.

 Název  I 4 – Veřejné osvětlení – rekonstrukce             
Obsah Rekonstrukce veřejného osvětlení je požadována obcí Líšťany,konkrétně v ulici V Poustkách a Vládní. Stávající veřejné osvětlení již nevyhovuje současným předpisům. Uvažovaná rekonstrukce umožní výměnu stávajícího osvětlení za úspornější.
Termín 2005 – 2008
Garant Mikroregion
Spolupráce Obec Líšťany, ČEZ
Charakter Investiční
Financování Cca 160 tis. Kč v návaznosti na vypracovaném projektu
Přínos Zlepšení osvětlení v obci.

 Název  I 5 – Vybudování vodovodu             
Obsah Program zahrnuje vybudování vodovodu v Hořanech a Zbrašíně a přivedení kvalitní vody na Senkov, kde je sice vodovod vybudován, ale je v něm nekvalitní voda.
Termín 2004
Garant Mikroregion
Spolupráce Obec Zbrašín, SVS a.s., Pozemkový úřad Louny, Katastrální úřad Louny
Charakter Investiční
Financování Cca 19 mil. Kč v návaznosti na zpracování studie v přípravné fázi
Přínos Přivedení kvalitní vody do domácností a podnikatelským subjektům

 Název  I 6 – Dobudování sítí  na pozemky určené k bytové výstavbě
Obsah V rámci provedení změny územního plánu, z důvodu vymezení dalšího území pro bytovou výstavbu, je třeba následně pro tuto oblast v obci Líšťany vybudovat sítě pro plyn, elektroNN, kanalizace a telefon.
Termín 2010
Garant Mikroregion, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Spolupráce Obec Líšťany, Pozemkový fond, Pozemkový úřad Louny, vlastníci a provozovatelé inženýrských sítí
Charakter Investiční
Financování Cca 2 mil. Kč
Přínos Vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu, příliv mladých rodin

 Název  ŽP 1 – Likvidace černých skládek
Obsah Černé (divoké) skládky a staré nerekultivované skládky odpadů představují významné riziko znečištění půdy, povrchových a podzemních vod. Skládky komunálního odpadu jsou navíc zdrojem zápachu, lákají hlodavce, hmyz, podílejí se na znečištění ovzduší produkcí skládkového plynu atd.. Nerekultivované skládky jsou estetickou závadou v krajině a lákají k dalšímu nelegálnímu ukládání odpadů. Podle platného zákona o odpadech přechází povinnost odstranit odpad protiprávně umístěný na nemovitost, která není určena k ukládání odpadu, na vlastníka pozemku. Obec Cítoliby má na svém pozemku p. č. 481 černou skládku komunálního odpadu. Tuto skládku je nutné fyzicky zlikvidovat a pozemky zalesnit, protože není možné je využít k zemědělské činnosti.
Termín Dlouhodobý
Garant Mikroregion
Spolupráce Obce mikroregionu, orgány životního prostředí
Charakter Investiční i neinvestiční
Financování Velikost realizačních nákladů se bude odvozena ze studie zpracované v rámci první fáze projektu
Přínos Omezení kontaminace půdy, horninového prostředí a povrchových a podzemních vod, zlepšení hygienických podmínek, zvýšení estetického působení krajiny. Zalesněním vznikne odpočinková zóna, která bude navazovat na turistické a cyklistické stezky.

 Název  Z 1 – Zalesňování zemědělsky nevhodných oblastí               
Obsah V současné době se v rámci obnovy lesa realizuje zalesňování lesních půd. Dalším důvodem k zalesňování pozemků je útlum zemědělské produkce nebo nevhodnost pozemků, které svým charakterem a složením nevyhovují k obdělávání.  Takovéto pozemky má obce Brodec a dříve byly používány k pasení ovcí. Tato činnost se však již od konce II. světové války na tomto území neprovozuje a louky a pastviny zarostly divoce travou. Na některých úsecích se uchytily náletové dřeviny. Vzhledem k rozsáhlosti těchto lad a ke zlepšení životního prostředí by bylo vhodné některé vytipované lokality zalesnit a tím i dotvořit ráz krajiny na hranici chráněného krajinného území. Obec Líšťany by v rámci tohoto programu zalesnila pozemek č. p. 1175/2. V první fázi bude nutné vytipovat  v podrobnějším měřítku půdy vhodné k zalesnění a identifikovat jejich vlastnickou držbu. K žádosti i finanční podporu bude nutné doložit příslušné doklady o vlastnictví zalesňovaného zemědělského pozemku, rozhodnutí o využití území (ve smyslu Stavebního zákona), závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zalesňování (u pozemků nad 0,5 ha), souhlas příslušného orgánu státní správy lesního hospodářství k zalesnění zemědělského pozemku a projekt zalesnění. Na určených pozemcích proběhne výsadba; následné 3 – 4 roky je třeba provádět ochranu porostů vysekáváním.
Termín Střednědobý
Garant Mikroregion, Ministerstvo zemědělství ČR
Spolupráce Obce mikroregionu, Pozemkový úřad Louny, Katastrální úřad Louny, Myslivecké sdružení Cítoliby
Charakter Investiční, dotační pomoc
Financování V 1. etapě cca 500 tis. Kč dle rozsahu posuzovaného území a dostupných podkladů Podpora: 5-8 Kč/sazenice; 6 000 Kč/ha ochrany mladých lesních porostů; 60 000 Kč/km oplocenky
Přínos Ekologické a krajinářské zhodnocení přírody kolem obcí, zabezpečení lesní kultury na zanedbaných pozemcích a tím obnovení fauny a flóry. Zalesněním neudržovaných pozemků dojde k odstranění území zapleveleného náletovými dřevinami, vzniknou pracovní příležitosti v péči o porosty.

Mikroregion

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ČLENSKÉ OBCE
 • 2003
  Založeno
 • 10
  Členských obcí
 • 5205
  Počet obyvatel
 • 9650
  Rozloha v ha
 •  
  Unikátní příroda